Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola w Nieporęcie

Liczba odwiedzających: 2071
Misja, cele, koncepcja i sposoby pracy w przedszkolu.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Przedszkola w Nieporęcie

na lata 2021-2025

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenia  MEN  z  dnia  7  października  2009  r  w  sprawie  nadzoru pedagogicznego (Dz. U ,Nr 168, poz. 1324)
  • Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U. Nr. 56 poz, 458),
  • Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  23  grudnia  2008r.(Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17),
  • Statut Gminnego Przedszkola w Nieporęcie
     

 

Wizja przedszkola:

·        Kształtujemy postawy prozdrowotne i podejmujemy działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczucie społeczności przedszkolnej (dzieciom, pracownikom, rodzicom)

·        Dbamy i zwracamy uwagę naszych wychowanków na środowisko w którym żyjemy, 

·        Tworzymy warunki do osiągania nawet najmniejszych sukcesów na miarę potrzeb, umiejętności oraz zdolności dzieci, jak również wspieramy aktywności i talenty

·        Promujemy partnerską współpracę z rodzicami i aktywny udział we wspomaganiu rozwoju własnego dziecka

·        Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. 

·        Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i  przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. 

·        Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 

·        Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 

·        Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. 

·        Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. 

·        Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. 

·        Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku. 

·        Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. 

 

Misja przedszkola:

Nasze przedszkole:

zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, 
tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, 
wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, 
kształtuje postawy moralne, proekologiczne, 
promuje zdrowie fizyczne i psychiczne, 
przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka, 
organizuje sprawne zarządzanie placówką, 
analizuje i ocenia efekty swojej pracy. 
 

Sylwetka absolwenta:

W naszym przedszkolu dziecko: 

posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, 
jest samodzielne, 
zainteresowane nauką i techniką, 
aktywne w podejmowaniu działań, 
zna i respektuje normy społeczne, 
jest otwarte na potrzeby innych ludzi, 
potrafi współdziałać w zespole, 
lubi działania twórcze, 
jest wrażliwe estetycznie, 
akceptuje zdrowy styl życia, 
posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym, 
wykazuje gotowość do działań na rzecz  środowiska przyrodniczego, 
ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
 

Charakterystyka placówki:

Gminne Przedszkole w Nieporęcie położone jest w centralnym punkcie miejscowości Nieporęt. Ma bardzo dobrą lokalizację i jest w dobrze skomunikowanym miejscu . Przedszkole jest otwarte w godzinach 6.30-17.30. Jest otoczone zielenią. Posiada dwa duże i jeden mały plac zabaw. Teren w większości porośnięty jest trawą. Stanowi świetne miejsce do podejmowania twórczej działalności dzieci i różnorodnych zabaw. Wyposażony jest w różnorodne zabawki ogrodowe, piaskownice. Budynek przedszkola jest parterowy. W budynku jest 6 sal dydaktycznych, szatnie, kuchnia z zapleczem, gabinet do terapii prowadzonej przez specjalistów, sekretariat, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski.  

W czasie całodniowego pobytu dzieci otrzymują 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.  Wszystkie posiłki są odpowiednio zbilansowane i zróżnicowane, dostosowane do potrzeb żywieniowych dzieci w wieku 3-5 lat. W porze drugiego śniadania dzieci otrzymują owoce lub warzywa, przez cały czas mają dostęp do pitnej wody. Personel podejmuję działania i próby zachęcania dzieci do próbowania różnorodnych produktów, przełamywania barier, picia wody. Dzieci biorą udział w projektach edukacyjnych, podczas których mają możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków, nabywania doświadczeń jeśli chodzi o zdrowe produkty i zdrowe żywienie.  Dzieci  mogą być edukatorami dla swoich rodziców, bo istotne jest też to, by doświadczenia wyniesione z przedszkola przenosić do domu.

W przedszkolu jest zatrudniony personel administracyjno – obsługowy: sekretarz, intendent, 3 kucharki, 3 woźne oddziałowe,  5 pomocy nauczyciela, konserwator.

 

Organizacja procesu kształcenia, wychowania i opieki:

Przedszkole pracuje w oparciu o programy dydaktyczno- wychowawcze zatwierdzone przez MEN:

·       „Kocham Przedszkole” Mirosławy Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek

·       „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

Realizujemy także programy własne opracowane przez nauczycieli:

- program zdrowotno- ekologiczny „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”

- program edukacji regionalnej „Nieporęt- moja mała ojczyzna”

- program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”

- program „Wyprawa w świat wartości”,

-program edukacji matematycznej „Matematyka dla smyka”

W każdym nowym roku szkolnym podejmujemy się realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych, zarówno ogólnopolskich jak i przygotowywanych przez pracowników placówki. 

W roku szkolnym 2021/2022:

·        „Z darami natury świat nie jest ponury” 

·        „Kulinarne pory roku” 

·        „Zdrowie , woda i przyroda”

·        „Zdrowo i sportowo” 

·        „Piękna nasza Polska cała” 

·        „BohaterON”

·        „Sensosmyki” 

 

W roku szkolnym 2022/2023:

·       „ Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy”

·       „Książka mój przyjaciel”

·       „Mysia w Europie”

·       „Mały przedszkolak w  wielkim świecie emocji”

·       „Z darami natury  świat nie jest ponury”- II edycja

·       „Woda,- zdrowie i przyroda”

·       „Na sportowo, zawsze zdrowo”

 

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu, to język angielski (dwa razy w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych) oraz religia ( dwa razy w tygodniu w grupach 4 i 5- latków).

W przedszkolu organizowanych jest wiele uroczystości i imprez okolicznościowych.

Organizacja nauczania wygląda w ten sposób, że dzieci są podzielone na 6 grup wiekowych:  po dwie grupy 3 -latków,  4 -latków i 5 -latków. Sale dydaktyczne w których spędzają czas nasze dzieci są jasne, kolorowe, dobrze wyposażone i w większości przestronne. Są dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu dbają o systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji. Kadra pedagogiczna liczy 14 nauczycieli, w tym: 7 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych i 5 nauczycieli kontraktowych, logopeda, psycholog, oligofrenopedagog, pedagog specjalny. 

Wykorzystujemy różnorodne metody pracy:

- elementy metody I. Majchrzak

-elementy metody dobrego startu Z. Bogdanowicz

-pracujemy z „Dziecięcą matematyką” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

-elementy zabaw rytmicznych C. Orffa 

-elementy gimnastyki twórczej wg Kniessów i R. Labana

-elementy ruchu rozwijającego W. Sherborn

-aktywne słuchanie muzyki wg  Batti Strauss

-elementy dramy i pedagogiki zabawy

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

przeprowadzenie diagnozy wstępnej, 
szczegółowe rozpoznanie sytuacji  dziecka, bieżące  monitorowanie,  dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju, 
informowanie  rodziców  o  stanie  rozwoju  dziecka  po diagnozie  wstępnej  i końcowej 
półroczna  ocena  realizacji  założonych  celów  i  zadań,   analiza,  wnioski  do dalszej pracy, 
bieżące  wspieranie  rozwoju  dzieci,  praca  według  indywidualnego  programu, dokumentowanie wyników obserwacji, 
przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
 

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci, ich zainteresowań i zdolności na terenie przedszkola często organizujemy :

-spektakle teatralne, koncerty

-warsztaty

-spotkania z ciekawymi ludźmi

Prowadzimy współpracę z Biblioteką Publiczną w Nieporęcie. Dzieci mają organizowane warsztaty i spotkania w bibliotece w celu rozbudzania zainteresowań czytelniczych.

Organizujemy wycieczki wyjazdowe, zapraszamy do nas mobilne laboratoria, planetarium, kino objazdowe, hodowców ciekawych zwierząt.

 

Program zdrowotny i ekologiczny:

Warunki i organizacja wychowania przedszkolnego sprzyjają realizacji działań z zakresu edukacji zdrowotnej i ekologicznej. Na wiek przedszkolny przypada początek kształtowania się podstawowych zachowań zdrowotnych dzieci i wszelkie nieprawidłowości z nimi związane mogą być trudne do zmiany w dalszych latach życia. Pracownicy przedszkola mają codzienny kontakt z rodzicami lub innymi członkami rodzin dzieci. Stwarza to ogromne możliwości współpracy z nimi i pomagania im w rozwijaniu ich kompetencji wychowawczych oraz kompetencji dotyczących dbałości o zdrowie.  Przedszkole może zatem odegrać bardzo ważną, niepowtarzalną w dalszych latach edukacji, rolę w zwiększaniu umiejętności społeczeństwa w zakresie dbania o zdrowie. Ten moment pobytu dzieci w przedszkolu chcemy wykorzystać na : 

·       kształtowanie podstawowych zachowań zdrowotnych

·       wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych

·       rozwijanie u dzieci wrażliwości ekologicznej, odpowiedzialności za środowisko i troska o własne zdrowie

   „Największym celem edukacji ekologicznej jest nie wiedza, lecz czyn”. To stwierdzenie   H. Spencera i na nim opieramy nasze działania. Opowieści o recyklingu i segregacji śmieci zastąpimy wdrożeniem akcji segregowania śmieci na poziomie sal dydaktycznych. Nauka właściwego gospodarowania wodą podczas mycia czy oszczędzanie energii to także proste ćwiczenia, które można wypracować z dziećmi. Spacery i wycieczki po najbliższej okolicy, poznanie tych właśnie najbliższych nam ekosystemów (las, łąka, ogród) mają uświadomić i pomóc docenić dzieciom ich ważność dla naszego życia.

W realizacji tych założeń pomoże nam:

·       kadra współpracująca z osobami, instytucjami, dbającymi o zdrowie, przyrodę, ochronę środowiska

·       naturalne sytuacje wynikające z położenia przedszkola (lasy, łąki, ogród)

·       wyposażenie przedszkola, pomoce dydaktyczne, prowadzenie upraw, obserwacji w kącikach przyrody

·       wdrażane programy, projekty edukacyjne, udział w konkursach

 

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Są nieodzownymi  partnerami w procesie wychowania. Są w ścisłym kontakcie z wychowawcami, specjalistami. Na bieżąco otrzymują informacje o postępach edukacyjnych dzieci czy o spostrzeżeniach wynikających z przeprowadzonych obserwacji.

Formy współpracy z rodzicami:

·       organizacja zajęć i spotkań adaptacyjnych dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców

·       systematyczne organizowanie zajęć otwartych, podczas których rodzice będą aktywnymi uczestnikami

·       indywidualne konsultacje dla rodziców, zebrania grupowe

·       wspólna organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych typu: Dzień Przedszkolaka, pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Dzień Rodziny, piknik z okazji Dnia Dziecka

·       angażowanie rodziców do pomocy w organizacji wyjść do miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy

·       zapraszanie na zajęcia rodziców w celu zaznajomienia dzieci z wykonywanymi zawodami

·       zorganizowanie Teatru Rodzica w celu przygotowania przedstawień dla dzieci

·       zorganizowanie „Akademii dla Rodziców”- organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą w miarę potrzeb sygnalizowanych przez rodziców

·       włączanie rodziców w zagospodarowanie przestrzeni przedszkola, ogrodu, drobnych prac remontowych

·       współpraca z Radą Rodziców na rzecz wszystkich dzieci i rozwoju przedszkola

 

Rodzice mogą również organizować pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji oraz pomóc w zdobywaniu sponsorów i środków pozabudżetowych poprzez organizowanie imprez dochodowych na rzecz przedszkola a także uczestniczyć w wykonywania drobnych prac i usług na rzecz przedszkola.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

nauczyciela na początku  roku szkolnego  informują rodziców o wymaganiach  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego  przez  siebie programu nauczania  i wychowania, 
nauczyciele  zobowiązani  są do  gromadzenia  informacji  o  dziecku  i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu, 
informacje o dziecku  zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli, 
rodzice o postępach edukacyjnych   swoich   dzieci   dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, 
na życzenie  rodzica  nauczyciel  może  napisać opinię o  aktualnym  stanie rozwoju dziecka, 
informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
Nie bez znaczenia jest również to, jak odbierana jest działalność przedszkola na terenie środowiska lokalnego. Przy szeroko pojętej współpracy ze środowiskiem, przedszkole może wiele zaproponować tak środowisku, jak i wiele od niego zyskać.

Istotna dla podniesienia poziomu edukacji jak i wspomagania rozwoju dzieci jest współpraca którą prowadzimy z następującymi instytucjami, 

·       Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Legionowie

·       okoliczne szkoły podstawowe

·       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pomoc dla naszych dzieci  i  uczestnictwo w akcjach charytatywnych lokalnych, jak i o szerszym zakresie)

·       Gminny Ośrodek Kultury

·       Gminna Biblioteka

·       Ochotnicza Straż Pożarna

·       Komisariat Policji

·       sołtysi okolicznych miejscowości

·       schronisko dla zwierząt

Promocja placówki

Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest właściwe eksponowanie jego działań w środowisku lokalnym. Promowanie placówki nie sprowadza się jednak wyłącznie do zamieszczania informacji o niej w lokalnych mediach. 

Uważamy, że najważniejsza jest codzienność, dlatego szczególną uwagę zwracamy na postawę wszystkich pracowników przedszkola. Wszyscy odnoszą się do dzieci, rodziców i innych osób, zawsze życzliwie i z kulturą. Nietuzinkowa praca całej kadry przedszkola składa się na jego jakość i rozpoznawalność , która niewątpliwie przyczynia się do pozyskiwania sympatii w środowisku. Nie bez znaczenia jest też stworzenie takiej oferty programowej, która spełni oczekiwania zarówno dzieci jak i rodziców, a tym samym zachęci zainteresowanych  do zwrócenia uwagi na naszą placówkę.

Wiemy, że równie ważna jest estetyka otoczenia i wygląd zewnętrzny budynku. Dbamy o to, aby formy promocji były wciąż zmieniane, dostosowywane do nowo powstających potrzeb oraz aktualnej sytuacji.

Podejmowane działania promocyjne, to również:

·       Kontynuowanie imprez i działań promocyjnych: pikniki rodzinne, udział w konkursach, prezentowanie dorobku wychowanków na gminnych i sołeckich uroczystościach

·       Systematyczne prowadzenie internetowej strony przedszkolnej

 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

O sukcesie placówki świadczy przede wszystkim dobrze wykształcona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna i specjaliści. Pracownicy naszego przedszkola to wspaniała grupa ludzi. Pracujemy ze sobą w większości od wielu lat. Rotacja pracowników jest bardzo mała. Nauczyciele to zróżnicowane osobowości, posiadający zróżnicowane stopnie awansu i stale zwiększający swoje kompetencje. Nasi nauczyciele to osoby ciągle poszukujące nowych wyzwań, wzbogacające swój warsztat pracy podczas licznych szkoleń i warsztatów.

W naszym przedszkolu nauczyciele: 

1. Aktywnie   realizują zadania   przedszkola   określone   w   dokumentach  wewnętrznych przedszkola.

2. Zapewniają dzieciom przyjazne i różnorodne środowisko edukacyjne.

3. Stwarzają sytuacje, w których dzieci rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości.

4. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

5. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

6. Doskonalą  swoją wiedzę i   zbierają nowe   doświadczenia   poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

 7. Pozyskują rodziców  do  efektywnych  działań na  rzecz  przedszkola  oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.  

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele  stosują ewaluację  własnej  pracy  (samoocenę),  jak  również zostają poddani  ocenie  przez  dyrektora  i  rodziców.  Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie: 

rozmów z nauczycielami, rodzicami, 
hospitacji, 
obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, 
arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela, 
innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela. 
Wyniki  badania  osiągnięć dzieci,  nauczycieli,  jak  również ocena  jakości  pracy przedszkola  omawiane  są na  Radach  Pedagogicznych  analityczno-oceniających odbywających się co pół roku. 

Postanowienia końcowe

1. Plan pracy przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji,

2. Plan pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie,

3. Plan pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna,

4. Zmiany   mogą być  dokonywane   na   wniosek   Rady   Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.