Ramowy rozkład dnia

Liczba odwiedzających: 2615
Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci do sali dyżurującej, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo- dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno - wyrównawcza.

8.00 - 8.45 Praca indywidualna, z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno-wyrównawcza w sali poszczególnych grup. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, czynności higieniczne, praca dyżurnych.

8.45 - 9.00 Zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do śniadania, praca dyżurnych.

9.00 - 9.30 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów.

9.30 - 10.30 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10.30 - 11.35 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie.

11.35 - 12.00 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

12.00 - 13.00 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

12.30 -14.00 Leżakowanie- odpoczynek dla grup najmłodszych- Pszczółek i Krasnali.

13.00 - 14.10 Grupy starsze - zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu przedszkolnego. Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

14.10 - 14.30 Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

14.30 - 15.00 Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.

15.00 - 17.30 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali lub w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. Rozchodzenie się dzieci.