Opłaty

Liczba odwiedzających: 2953

godziny dodatkowe- UCHWAŁA NR LXXV/81/2023 RADY GMINY NIEPORĘT

Ustala się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1,30 zł za godzinę.

 

Obecna kwota za posiłki:

Śniadanie + obiad = 10,40

śniadanie + obiad + podwieczorek = 13 zł

Płatności dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Numery kont na które należy dokonać opłaty .

 

nr 40 8013 1029 2003 0717 8115 0006  konto żywienie

nr 07 8013 1029 2003 0013 0172 0004  konto pobyt

 

UWAGA RODZICE !!!

Bardzo prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu wysyłając sms na nr 505 - 172 -611
lub poprzez napisanie e-maila na adres: intendent@gpn.nieporet.pl


Aneks Nr 2

z dnia 01.09.2019 r.

do regulaminu wydawania posiłków w Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie, ul. Jana Kazimierza 104, 05-126 Nieporęt za zgodą Dyrektora Gminnego Przedszkola w Nieporęcie Agnieszki Pisarek, w następujący sposób:

1. § 3 dodaje się pkt. 3 który brzmi: „ Rodzice dzieci będących na specjalnej diecie mogą dostarczać gotowe posiłki dla swojego dziecka w odpowiednich pojemniczkach. Rodzice mają obowiązek dostarczyć dyrektorowi zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania diety przez dziecko”.

2. § 4 pkt.1 ww. regulaminu otrzymuje brzmienie:

1.,, Ustala się następujące stawki opłat za posiłki dla dzieci przebywających w przedszkolu:

a/ śniadanie + obiad + podwieczorek ( całodzienne wyżywienie) = 10,00 zł
b/ śniadanie + obiad = 8,00 zł

3. § 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie : „ w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicowi/opiekunowi przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności”

4. w § 8 pkt. 2 i 3 zostają skreślone.

5. Zmiany wynikające z niniejszego aneksu obowiązują od dnia 01.10.2019 r.

6. Pozostałe warunki regulaminu nie objęte niniejszym aneksem nie ulegają zmianie.