Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 2460

Gminne Przedszkole w Nieporęcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedszkola w Nieporęcie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Przedszkola w Nieporęcie
 • Adres: ul. Jana Kazimierza 104, 05-126 Nieporęt
 • E-mail: dyrektor@gpn.nieporet.pl
 • Telefon: 22 7748293

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Przedszkola w Nieporęcie: ul. Jana Kazimierza 104, 05-126 Nieporęt

Budynek przedszkola jest parterowy. Prowadzą do niego dwa wejścia. Główne wejście od ul. Podleśnej i drugie wejście od ul. Jana Kazimierza 104 dla pracowników i zaopatrzenia placówki. Przy głównym wejściu do budynku sa zarówno schody jak i podjazd dla wózków. Wymiary drzwi wejściowych przy głównym wejściu do placówki pozwalają na dostanie się do budynku osoby: na wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, poruszającej się przy pomocy laski, balkonika, białej laski, dwóch kul.

W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.

Sekretariat oraz pokój dyrektora znajdują się na parterze, lada podawcza w sekretariacie nie jest obniżona. Tablice informacyjne znajdują się przy wejściu głównym oraz na korytarzu przy sekretariacie. Trudność może dotyczyć ogłoszeń zamieszczonych wyżej na tablicy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

-Podjazd dla wózków.

-Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik wychodzi do interesanta po zawiadomieniu przez domofon o konieczności obsługi interesanta ze szczegłonymi potrzebami.

-Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana na niebiesko) jest w całości dostosowane.

-Strona internetowa przedszkola posiada: podwyższony kontrast, możliwość powiększenia liter na stronie.

Inne informacje i oświadczenia

-W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

-Strona internetowa nie posiada informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu, nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny.

-W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

-Dojazd do Gminnego Przedszkola w Nieporęcie: autobusami ZTM numer 705 i 735 lub autobusami komunikacji lokalnej L-31, przystanek "Osiedle Las" po obu stronach ulicy Jana Kazimierza, chodnik i przejście dla pieszych oznakowane pionowym znakiem i pasami  "zebra", samochodem ulicą Jana Kazimierza.