Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,

jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż.

Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek,

należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z własnymi wadami (...)" Janusz Korczak


Prawo

P.102/1/2011-2012


Regulamin wydawania posiłków
w Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie ul. Jana Kazimierza 140

Podstawa prawna:
Na podstawie art.67a ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm ) .§ 1

Regulamin określa zasady wydawania posiłków w Gminnym Przedszkolu w Nieporęcie i wysokość opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w przedszkolu .

§ 2

1.Do korzystania z posiłków uprawnione są wszystkie dzieci zapisane do przedszkola.
2.Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
3.Do opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez dzieci z posiłków nie wlicza się
wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów przygotowania posiłków.
4.Za posiłki spożywane w przedszkolu obowiązują następujące formy płatności :
1/ przelewem na wydzielony rachunek dochodów przedszkola nr 40 8013 1029 2003 0717 8115 0006 w Banku Spółdzielczym w Legionowie/ Oddział w Nieporęcie,
2/ refundacja przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§ 3

1.Z posiłków można korzystać wyłącznie w przedszkolu.
2.Przedszkole nie prowadzi sprzedaży posiłków na wynos.

§ 4

1.Ustala się następujące stawki opłat za posiłki dla dzieci przebywających w przedszkolu :

1/ śniadanie + obiad + podwieczorek (całodzienne wyżywienie ) = 7.00 zł

2/ śniadanie + obiad = 5.50 zł.

§ 5

1.Opłaty za posiłek, o których mowa w §4 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości kosztów przygotowywania i wydawania posiłków.
2.O zmianie, o której mowa w ust.1,dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole i rodziców z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 6

Miesięczny koszt zakupu posiłków w przedszkolu stanowi iloczyn opłaty za jeden posiłek i liczby dni w danym miesiącu, w których przygotowywane i wydawane są posiłki .

§ 7

1.Opłata za posiłki musi zostać wniesiona do 5 dnia każdego miesiąca za dany
miesiąc (z góry ) w którym następuje korzystanie z posiłków.
2.W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica
wyznaczyć inny niż określony w ust. 1 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłków.

§ 8
1.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż jeden dzień, przysługuje zwrot opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do liczby dni nieobecności w danym miesiącu.
2.Zwrot opłaty za posiłek za pojedyncze dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje jedynie w przypadku poinformowania sekretarza przedszkola o mającej nastąpić nieobecności dziecka w przedszkolu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
3. W pozostałych przypadkach zwroty opłaty za posiłki za pojedyncze dni nieobecności dziecka w przedszkolu nie będą dokonywane.

§ 9

Rezygnację z korzystania z któregokolwiek posiłku rodzic powinien zgłosić do sekretarza przedszkola najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

§ 10

1.W przypadku planowanej wycieczki, której organizacja zmienia porządek spożywanych
posiłków przez daną grupę, wychowawca zobowiązany jest fakt ten zgłosić na trzy dni
przed terminem wycieczki do intendenta w celu ustalenia godzin posiłków oraz
zabezpieczenia dzieci w suchy prowiant.
2.Ze zmianą organizacji spożywanych posiłków w dniu planowanej wycieczki wychowawca
grupy zapoznaje rodziców.

§ 11

Posiłki w przedszkolu wydawane są zgodnie z organizacją pracy przedszkola określoną w ramowym rozkładzie dnia w godzinach :

1/ śniadanie od 9.00 do 9.30

2/ obiad od 12.00 do 12.45

3/ podwieczorek o 14.45

§ 12

Podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w salach przedszkolnych rodzicom i innym osobom nie spożywającym posiłków.

§ 13

Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień .

§ 14

1.Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.Dyrektor Elżbieta ZielińskaStatut, plany pracy i regulaminy dostępne są w sekretariacie Przedszkola.

Statystyka strony

Strona oglądana: 4670 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Elżbieta Zielińska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Ewa Koc, data: 16.02.2010 r., godz. 16.17
Ostatnia aktualizacja:Ewa Koc, data: 24.01.2012 r., godz. 09.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.01.2012 r., godz. 09.59Ewa KocEdycja strony
24.01.2012 r., godz. 09.56Ewa KocEdycja strony
24.01.2012 r., godz. 09.51Ewa KocEdycja strony
24.01.2012 r., godz. 09.48Ewa KocEdycja strony
23.01.2012 r., godz. 22.23Ewa KocEdycja strony
04.01.2011 r., godz. 14.32Ewa KocEdycja strony
04.01.2011 r., godz. 14.26Ewa KocEdycja strony
05.03.2010 r., godz. 10.48Ewa KocEdycja strony
05.03.2010 r., godz. 10.47Ewa KocEdycja strony
16.02.2010 r., godz. 16.17Ewa KocDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Ewa Koc, e-mail: sekretariat@gpn.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.