Przedszkole jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Optymistyczne Przedszkole

Motto przedszkola:

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz,

jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż.

Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek,

należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z własnymi wadami (...)" Janusz Korczak


Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola w Nieporęcie

Koncepcja pracy Gminnego Przedszkola w NieporęciePODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
5. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658)
6. Statut Gminnego Przedszkola w Nieporęcie


Wizja

► Stworzyliśmy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom,
w którym wszyscy czują się dobrze.
► Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
► Nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem naukę w szkole.
►W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczości dziecka, przygotowanie do nauki czytania i pisania)
i programy własne napisane przez nauczycieli (adaptacyjny, profilaktyki zdrowotnej, edukacji regionalnej).
► W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwój.
► Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do zabaw twórczych.
► Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami środowiska lokalnego korzystając z ich pomocy oraz świadcząc im różne usługi.


Misja

► Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi
i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
► Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym.
► Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru zainteresowań.


Cel główny:

Rozwijanie twórczej postawy dziecka we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym.


Cele pośrednie:

•Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczej aktywności odbywa się poprzez stosowanie metod aktywizujących i kontakt ze sztuką.
•Przedszkolne programy edukacyjne sprzyjają rozwojowi dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami
•Kształtowane są właściwe postawy dziecka w stosunku do siebie, innych osób oraz środowiska społecznego i przyrodniczego.
•Przedszkole stwarza sytuacje do rozwijania zainteresowań pięknem
i tradycjami własnej ojczyzny oraz kulturą krajów europejskich.
•Tworzone są warunki do integrowania działań wychowawczych
dom – przedszkole – środowisko.
•Przedszkole jest otwarte na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
•Zasoby materialne przedszkola zapewniają prawidłową realizację zadań statutowych.W naszym przedszkolu tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Zapewniamy możliwość indywidualnego rozwoju dzieci oraz ich talentów i zainteresowań.

Rozwijamy ich aktywność twórczą, umożliwiamy poznawanie praw i obowiązków, stwarzając poczucie bezpieczeństwa w życzliwej, serdecznej atmosferze.

Wspomagamy również rodziców w rozwoju i wychowaniu dzieci. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane z potrzebami dzieci.

W swojej codziennej pracy nauczyciele wykorzystują różnorodne formy pracy z dziećmi poprzez organizowanie uroczystości, systematyczne wyjazdy do kina i teatru, muzeów, liczne wycieczki bliższe i dalsze.
Działalność wychowawczo-dydaktyczna przedszkola realizowana jest zgodnie z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego.

Programy realizowane w przedszkolu pochodzą z listy programów dopuszczonych przez MEN. W zestawie znajdują się również programy własne opracowane przez nauczycieli i zatwierdzone przez dyrektora przedszkola.

Pozytywne wyniki przeprowadzanych testów kompetencyjnych wskazują, że programy realizowane w przedszkolu zapewniają dzieciom osiąganie sukcesów edukacyjnych. Nauczyciele realizując wybrane programy nauczania i wychowania, uwzględniają indywidualne możliwości dzieci i ich zainteresowania.

W przedszkolu pracujemy w oparciu o program "Zanim będę uczniem" autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały i programy samodzielnie opracowane przez nauczycieli:


- Program profilaktyki zdrowotnej „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”,
- Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”,
- Program edukacji regionalnej „Nieporęt moja mała ojczyzna”.


Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.


Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

•prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
•teczek prac i innych dokumentów,
•arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
•albumów, kronik,
•materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
•rozmów.


Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

•nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
i wychowania,
•nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
•informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
•rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
•na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
•informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.


Realizowany był projekt finansowany ze środków unii europejskiej "Mały odkrywca w przedszkolu", dzięki któremu w sposób niekonwencjonalny i oryginalny, dzieci poznają otaczający je, mniej, lub bardziej znany świat. Projekt ten jest formą przygotowania dzieci do nauki czytania przez zabawę, dzięki niemu dziecko poznaje różne kultury i obyczaje.


Całoroczna praca nauczycieli z dziećmi i rodzicami pozwala uzyskać bardzo dobre wyniki w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.
Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.


Stosowane metody pracy są właściwie dobrane i zróżnicowane adekwatnie do tematyki dnia i toku zajęć. Dążąc do pełnego rozwoju dziecka nauczyciele proponują różne sposoby rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci.
Prowadzona jest praca indywidualna wyrównawcza oraz praca z dzieckiem zdolnym. Realizowane programy uwzględniają potrzeby wychowawcze, patriotyczne i obywatelskie uczące postawy szacunku dla innych i samych siebie.
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.


1.Metody czynne:

-metoda samodzielnych doświadczeń,
-metoda kierowania własną działalnością dziecka,
-metoda zadań stawianych dziecku,
-metoda ćwiczeń utrwalających.

2.Metody oglądowe:

-obserwacja i pokaz,
-osobisty przykład nauczyciela,
-udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3.Metody słowne:

-rozmowy,
-opowiadania,
-zagadki,
-objaśnienia i instrukcje,
-sposoby społecznego porozumiewania się,
-metody żywego słowa.


W codziennej pracy wykorzystujemy:

- pedagogikę zabawy Klanza ,
- metodę dramy, uczącą samodzielnego myślenia, działania i aktywności,
- propozycje Marty Bogdanowicz „Metoda dobrego startu”, kształcącą pamięć, wyobraźnię,
- elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
- gimnastykę twórczą Kniesów, Labana,
- aktywne słuchanie muzyki.
Nauczyciele umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka oraz stale rozwijają zainteresowania i uzdolnienia wychowanków.

Konkursy wewnętrzne:

Najpiękniejszy stroik wielkanocny, konkurs recytatorski (wiersze J. Brzechwy), konkurs piosenki o zdrowiu, kartka świąteczna, konkurs plastyczny- „Jesienne drzewa”.

Nasze dzieci corocznie uczestniczą w akcjach:

- Sprzątanie Świata,
- Cała Polska czyta dzieciom,
- Góra Grosza,
- Pola Nadziei,
- Dni Ziemi.


Zainteresowania i uzdolnienia muzyczne dzieci rozwijają poprzez udział:

- w zajęciach rytmiczno-muzycznych, naukę tańca towarzyskiego,
- udział dzieci w comiesięcznych koncertach muzycznych organizowanych w przedszkolu,
- udział w Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej w Nieporęcie,
- słuchanie muzyki oraz zabawy przy muzyce,
- wyjazdy do operetki i teatru.


Rozwijanie uzdolnień plastycznych następuje poprzez:

- uczestnictwo w konkursach i wystawach,
- wyjazdy na zajęcia muzealne,
- organizowanie wystaw plastycznych i prowadzenie aukcji swoich prac z okazji różnych świąt i uroczystości.


Rozwijanie uzdolnień przyrodniczych:

- czynny udział w akcji Sprzątania Świata,
- prowadzenie stałej obserwacji zwierząt i roślin w lesie i nad wodą,
- spotkania z leśniczym,
- praca w ogródku przedszkolnym,
- udział w akcji Dni Ziemi oraz sadzenie i pielęgnacja drzew,
- wykonywanie albumów, gazetek, plakatów przyrodniczych.
Starając się zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój, nauczyciele stosują urozmaicone formy pracy.


Oferta zajęć dodatkowych jest bogata. Rodzice mają do wyboru dla dzieci następujące zajęcia:

- naukę języka angielskiego,
- gimnastykę korekcyjną,
- zajęcia rytmiczno-taneczne,
- religię,
- mini tenis,
- tańca towarzyskiego.


Uroczystości i imprezy corocznie organizowane w przedszkolu:

- Piknik – pożegnanie lata-spotkanie przy ognisku,
- Pasowanie na przedszkolaka,
- Dzień Pluszowego Misia,
- Wróżby Andrzejkowe,
- Dzień Świętego Mikołaja,
- Wspólna Wigilia połączona z wystawieniem Jasełek i kolędowaniem,
- Święto Babci i Dziadka,
- Bal noworoczny,
- Zimowa olimpiada sportowa z kuligiem,
- Powitanie wiosny połączony z kiermaszem wielkanocnym (prace dzieci),
- Festyn rodzinny,
- Zakończenie roku przedszkolnego.


We wszystkie uroczystości i imprezy włączani są rodzice i zapraszani do aktywnego uczestnictwa. Rodzice biorą również czynny udział:

- w pracach użytecznych na rzecz przedszkola,
- uczestniczą w zajęciach jako zaproszeni goście i prowadzący zajęcia (zajęcia zawodoznawcze),
- biorą udział w wycieczkach i wspólnych wyjazdach,
- przygotowują poczęstunek z okazji różnych uroczystości,
- biorą udział w dekoracji placówki i przygotowują kostiumy do przedstawień,
- w pracach Rady Rodziców,
- zgłaszają wnioski dotyczące pracy przedszkola,
- zapraszani są na zajęcia otwarte.

Pomoc socjalna

Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają się z sytuacją rodzinną dzieci poprzez wnikliwą obserwację, ankietowanie, rozmowy indywidualne z rodzicami. Szczególną troską i opieką otaczane są dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, patologicznych i niewydolnych wychowawczo. W zależności od potrzeb zapewniamy pomoc psychologiczną, pedagogiczną i materialną. Na wniosek dyrektora dzieci z rodzin ubogich otrzymują bezpłatne posiłki finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie.


Wyposażenie naszego przedszkola zapewnia warunki wszechstronnego rozwoju, jest bezpieczne, rodzinne, atrakcyjne pod względem wyposażenia w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt.
Z funduszy przyznawanych przez Wójta Gminy Nieporęt w placówce systematycznie wykonywane są bieżące remonty i konserwacje.
Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku - chcemy, by każde dziecko czuło się szczęśliwe i radośnie spędzało w nim czas podczas zajęć edukacyjnych, zabaw, wycieczek oraz imprez i uroczystości przedszkolnych.


Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.

Statystyka strony

Strona oglądana: 7526 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Elżbieta Zielińska, data: 01.09.2010 r., godz. 09.00
Wprowadził:Magdalena Kowalewska, data: 31.01.2011 r., godz. 22.10
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Kowalewska, data: 08.02.2019 r., godz. 18.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.02.2019 r., godz. 18.36Magdalena KowalewskaEdycja strony
04.06.2015 r., godz. 11.06Magdalena KowalewskaEdycja strony
17.09.2012 r., godz. 22.12Magdalena KowalewskaEdycja strony
15.02.2011 r., godz. 22.31Magdalena KowalewskaEdycja strony
15.02.2011 r., godz. 22.30Magdalena KowalewskaEdycja strony
15.02.2011 r., godz. 22.26Magdalena KowalewskaEdycja strony
15.02.2011 r., godz. 22.25Magdalena KowalewskaEdycja strony
15.02.2011 r., godz. 22.25Magdalena KowalewskaEdycja strony
11.02.2011 r., godz. 09.56Magdalena KowalewskaEdycja strony
11.02.2011 r., godz. 09.54Magdalena KowalewskaEdycja strony
11.02.2011 r., godz. 09.48Magdalena KowalewskaEdycja strony
11.02.2011 r., godz. 09.43Magdalena KowalewskaEdycja strony
11.02.2011 r., godz. 09.38Magdalena KowalewskaEdycja strony
11.02.2011 r., godz. 09.03Magdalena KowalewskaEdycja strony
11.02.2011 r., godz. 09.00Magdalena KowalewskaEdycja strony
10.02.2011 r., godz. 22.15Magdalena KowalewskaEdycja strony
02.02.2011 r., godz. 07.32Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.47Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.46Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.39Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.38Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.31Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.30Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.27Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.26Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.23Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.19Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.11Magdalena KowalewskaEdycja strony
31.01.2011 r., godz. 22.10Magdalena KowalewskaDodanie strony

Copyright

© 2010 Gminne Przedszkole w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Magdalena Kowalewska, e-mail: sekretariat@gpn.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.